TermsOfService

Vilkår for bruk

Vilkår for bruk ("vilkår")

Sist oppdatert: 27. april 2020


Vennligst les disse vilkårene for bruk ("Vilkår", "Tjenestevilkår") nøye før du bruker nettstedet http://www.lifeness.no og Lifeness App-mobilapplikasjonen ("Tjenesten") som drives av Lifeness ("oss") , "vi" eller "vår").


Din tilgang til og bruk av tjenesten er betinget av at du aksepterer og overholder disse vilkårene. Disse vilkårene gjelder for alle besøkende, brukere og andre som har tilgang til eller bruker tjenesten.


Ved å få tilgang til eller bruke tjenesten godtar du å være bundet av disse vilkårene. Hvis du er uenig i noen del av vilkårene, kan du ikke få tilgang til tjenesten.


Avslutning

Vi kan avslutte eller suspendere tilgangen til tjenesten vår umiddelbart, uten forvarsel eller ansvar, uansett grunn, inkludert uten begrensning hvis du bryter vilkårene.

Alle bestemmelser i vilkårene som i sin natur bør overleve oppsigelse skal overleve oppsigelse, inkludert, uten begrensning, eierskapsbestemmelser, garantifraskrivelser, skadesløsholdelse og ansvarsbegrensninger.


Abonnementer

Noen deler av tjenesten faktureres på abonnementsbasis ("Abonnement(er)"). Du vil bli fakturert på forhånd på en gjentakende basis.


Innhold

Vår tjeneste lar deg kommunisere med ditt behandlingsteam og oppdatere daglig status.


Lenker til andre nettsider

Tjenesten vår kan inneholde lenker til tredjeparts nettsteder eller tjenester som ikke eies eller kontrolleres av Lifeness.

Lifeness har ingen kontroll over, og påtar seg intet ansvar for, innholdet, personvernreglene eller praksisen til tredjeparts nettsteder eller tjenester. Du erkjenner og godtar videre at Lifeness ikke skal være ansvarlig eller ansvarlig, direkte eller indirekte, for noen skade eller tap forårsaket eller påstått å være forårsaket av eller i forbindelse med bruk av eller tillit til slikt innhold, varer eller tjenester tilgjengelig på eller gjennom slike nettsteder eller tjenester.


Endringer

Vi forbeholder oss retten til, etter eget skjønn, å endre eller erstatte disse vilkårene når som helst. Hvis en revisjon er vesentlig, vil vi prøve å gi minst 14 dagers varsel før eventuelle nye vilkår trer i kraft. Hva som utgjør en vesentlig endring avgjøres etter eget skjønn.


Kontakt oss

Hvis du har spørsmål om disse vilkårene, vennligst kontakt oss på kontakt@lifeness.no


Terms of service


Terms of Service ("Terms")

Last updated: 27.april 2020


Please read these Terms of Service ("Terms", "Terms of Service") carefully before using the http://www.lifeness.no website and the Lifeness App mobile application (the "Service") operated by Lifeness ("us", "we", or "our").


Your access to and use of the Service is conditioned on your acceptance of and compliance with these Terms. These Terms apply to all visitors, users and others who access or use the Service.


By accessing or using the Service you agree to be bound by these Terms. If you disagree with any part of the terms then you may not access the Service.


Termination

We may terminate or suspend access to our Service immediately, without prior notice or liability, for any reason whatsoever, including without limitation if you breach the Terms.

All provisions of the Terms which by their nature should survive termination shall survive termination, including, without limitation, ownership provisions, warranty disclaimers, indemnity and limitations of liability.


Subscriptions

Some parts of the Service are billed on a subscription basis ("Subscription(s)"). You will be billed in advance on a recurring base.


Content

Our Service allows you to communicate with health professionals at your clinic, and update daily status.


Links To Other Web Sites

Our Service may contain links to third-party web sites or services that are not owned or controlled by Lifeness.

Lifeness has no control over, and assumes no responsibility for, the content, privacy policies, or practices of any third-party web sites or services. You further acknowledge and agree that Lifeness shall not be responsible or liable, directly or indirectly, for any damage or loss caused or alleged to be caused by or in connection with use of or reliance on any such content, goods or services available on or through any such web sites or services.


Changes

We reserve the right, at our sole discretion, to modify or replace these Terms at any time. If a revision is material, we will try to provide at least 14 days' notice prior to any new terms taking effect. What constitutes a material change will be determined at our sole discretion.


Contact Us

If you have any questions about these Terms, please contact us at contact@lifeness.no