Personvernerklæring

Personvernerklæring


Siste versjon: 27. april 2020


Gjennom denne personvernerklæringen ønsker vi å gi informasjon til bruker av våre tjenester om hvordan og hvorfor Lifeness AS («Lifeness») samler inn og behandler personopplysninger. Denne personvernerklæringen retter seg mot bruk av Lifeness sine tjenester, for eksempel dersom du har vist interesse for, eller bruker våre tjenester, din arbeidsgiver har delt din kontaktinformasjon med oss, helsetjeneste (helseforetak inkludert spesialist og primærhelsetjeneste) eller andre som du har gitt tilgang til dine helsedata, har delt informasjon med oss.
Det er viktig for oss at dine personopplysninger og din personlige integritet beskyttes, og at vi behandler informasjon som vi har om deg på en lovlig og transparent måte og i tråd med personvernregelverket. Personopplysninger er enhver opplysning om en identifisert eller identifiserbar fysisk person.
Lifeness, ved virksomhetens øverste leder, er behandlingsansvarlig for opplysninger som samles inn av Lifeness selv. Det daglige behandleransvaret er delegert til CMO. I noen situasjoner vil vi også være databehandler. I situasjoner der vi er databehandler har vi som regel fått tilsendt personopplysningene fra en av våre kunder, eksempelvis et helseforetak. Se under for mer informasjon om dette, eller kontakt oss (se kontaktinfo lenger ned).
Personvernerklæringen som følger under inneholder informasjon du har krav på når det samles inn personopplysninger gjennom Lifeness og generell informasjon om hvordan vi behandler dine personopplysninger.
Dine personopplysninger behandles i overensstemmelse med det til enhver tid gjeldende personvernregelverk.


1. Vår bruk av personopplysninger
Vi samler inn og behandler personopplysninger for at vi skal kunne oppfylle våre plikter overfor våre brukere, for å kunne administrere virksomheten, for å kunne oppfylle våre plikter overfor brukere av Lifeness` software (inkl. digitale plattform, mobil applikasjon og web applikasjon), inkludert hjemmesider, og ellers oppfylle de krav som stilles til oss som ansvarlig for behandling av dine personopplysninger. For å kunne gi forsvarlig helsehjelp til individer er det nødvendig at individet identifiseres på en forsvarlig måte, samt at personopplysninger registreres og lagres så lenge vi har et saklig behov for opplysningene. Dette er for at man skal kunne sikre at riktig individ ytes helsehjelp til riktig helseforetak og helsepersonell, og at behandlingsansvarlig helseinstitusjon kjenner til identen til individet.


Litt mer om hvorfor samler vi inn personopplysninger og type opplysninger som samles inn?
• Utsendelse av relevant medisinsk informasjon – helseopplysningene lagret vil bli benyttet til å gi deg relevant og hensiktsmessig informasjon.
• Navn, telefonnummer og e-post benyttes for å kunne besvare henvendelser fra brukere, og andre som tar kontakt med oss. Dette anser vi som viktig for å kunne oppfylle det behovet brukerne måtte ha, og for å bistå de.
• Identitet og relevante helsedata samles inn for å kunne legge til rette for sikker kommunikasjon, oppfølging og behandling av relevant helsepersonell.
• Bruk av tjenesten. For at Lifeness skal kunne forbedres samles måten du bruker appen på anonymt. Relevant helsepersonell, som du samtykker til, vil også kunne se informasjon om dette.
• Relevant medisinsk informasjon samles inn, som du registrerer i applikasjonen, etter ditt samtykke. Dette er slik at du kan dele dette med dine relevant helsepersonell, og de kan gi deg behandling.


Personopplysninger vi behandler som behandlingsansvarlig henter vi i all hovedsak fra deg direkte, for eksempel via henvendelser fra deg, din aktivitet på vår nettside, applikasjon og digitale plattformer, eller vi har fått dine opplysninger via din arbeidsgiver eller medisinske behandler, fordi du er en ansatt eller pasient hos en av våre samarbeidspartnere/kunder. Lifeness henter imidlertid i noen tilfeller opplysninger også fra tredjepart. Det kan være kilder fra offentlig, tilgjengelige registre eller fra myndigheter. Vi vil forsøke å varsle om slik innhenting så fort vi kan, med mindre innsamlingen av opplysningene er lovpålagt, varsling er umulig eller svært vanskelig, eller det er opplagt at vi har samlet inn slik informasjon om deg.


2. Utlevering av personopplysninger - Overføring av personopplysninger til tredjepart
Dine personopplysninger behandles konfidensielt hos oss og det er bare de med tjenstlig behov hos oss som vil ha tilgang til dine personopplysninger. Som hovedregel vil vi derfor ikke dele dine personopplysninger med noen utenfor Lifeness.
Opplysninger om deg vil lagres i Lifeness` sentrale database.
Personopplysninger kan bli gjort tilgjengelig for tredjepart som hjelper oss med den tekniske driften av våre IT- og regnskapssystemer. Når vi gir tredjeparter tilgang til personopplysninger på denne måten gjør vi bruk av databehandleravtaler slik at vi sikrer at tredjepartene overholder våre krav til behandling av personopplysninger og gjeldende lovgivning.
Det kan også være at vi i noen sammenhenger deler noen av dine personopplysninger med våre samarbeidspartnere, som eksempelvis helseforetakene for f.eks. samhandling. Merk at vi aldri vil dele dine personopplysninger med en tredjepart uten ditt samtykke, at vi har en berettiget interesse til dette, eller vi er forpliktet til dette etter lov (eksempelvis Skatteetaten).
Du kan alltid føle deg trygg på at vi ønsker å ivareta ditt personvern når du oppgir dine personopplysninger til oss, eller vi samarbeider med andre aktører.


3. Hvordan, hvorfor og hvor lenge behandler vi personopplysninger?


3.1 Som virksomhetskontakt av Lifeness
Vi behandler kun personopplysninger som er nødvendige for å yte tjenester, administrere din virksomhets kundeforhold til Lifeness, eller holde kontakt med deg, helsetjenesten eller din arbeidsgiver. Opplysninger vi registrerer er i hovedsak begrenset til navn, fødselsnummer, telefonnummer, epostadresse og postadresse. Dersom det er nødvendig vil også andre personopplysninger kunne registreres, og vi vil i slike tilfeller informere om dette.
Det rettslige grunnlaget for behandlingen av personopplysningene i Lifeness er først og fremst samtykke og i noen tilfeller Lifeness`berettigede interesse ¬. Hjemmel i lov kan også være et grunnlag, eksempelvis ved rapportering til Skatteetaten.
Vi fører blant annet statistikk for å ha oversikt over aktivitet i virksomheten. Vi har foretatt en vurdering av om formålet med bruken av dine personopplysninger er forholdsmessig sammenlignet med ditt personvern. Våre berettigede interesser omfatter muligheten til god administrering av virksomheten innenfor virksomheten.
Dersom vi ønsker å bruke dine opplysninger til noe annet enn vi har opplyst her, vil vi gjøre bruk av vårt eget samtykkeformular slik at vi får innhentet ditt gyldige samtykke. Dette gjelder blant annet for de spesielle kategoriene av personopplysninger som vi unntaksvis behandler.


3.2 Som bruker av vår applikasjon Lifeness («app»)
Som en direkte bruker av vår applikasjon, registrerer vi i hovedsak navn, telefonnummer, epostadresse, nåværende og ny postadresse og fødselsnummer. Dersom det er nødvendig vil også andre personopplysninger kunne registreres for å administrere ditt kundeforhold hos oss.
Det rettslige grunnlaget for behandlingen av personopplysningene i Lifeness er først og fremst samtykke fra deg som bruker. Hjemmel i lov kan også være et grunnlag, eksempelvis ved rapportering til Skatteetaten.
I situasjoner der du oppfordres av en helseinstitusjon eller annet helseforetak til å ta i bruk Lifeness som ledd i behandling, kommunikasjon og oppfølging fra den spesifikke helsetjenesten, er det den spesifikke helsetjenesten som er behandlingsansvarlig for behandling av dine personopplysninger. De er også ansvarlige for å informere deg om type opplysninger som behandles, hvorfor og hvordan de behandler dine personopplysninger.


3.3 Som abonnement av våre nyhetsbrev
Du kan velge å registrere deg for å få tilsendt våre nyhetsbrev. Nyhetsbrevet vil blant annet inneholde informasjon om tjenester som tilbys av oss som vi mener kan være av interesse for deg. Dette omfatter opplysningene du selv fyller inn om deg selv ved påmelding:
• Navn: For at vi skal kunne administrere din informasjon, og henvende oss til deg på en mer personlig måte;
• E-postadresse: For å kunne sende deg nyhetsbrevene.
Behandlingsgrunnlaget for utsendelsen av nyhetsbrevene er ditt samtykke gitt i forbindelse med din påmelding som abonnent.
Lifeness bruker e-post, og/eller tjenestene “Mailchimp”, “Kartra” og “Surveymonkey” ved utsendelse av nyhetsbrevene. Vi får dermed bistand av tredjeparter, eller databehandlere, for disse behandlingsaktivitetene. Kontaktinformasjon til databehandleren finner du her.
Du kan når som helst trekke ditt samtykke. Vi vil da slutte å sende deg nyhetsbrev og annen kommunikasjon per e-post som respons på din registrering på dette nettstedet. Dersom du trekker ditt samtykke vil informasjonen vi har lagret om deg slettes.


3.4 Som besøkende av våre nettsider
Vi benytter informasjonskapsler (cookies) på vår hjemmeside. En informasjonskapsel er en liten tekstfil og vår nettside vil alltid spørre din nettleser om å få lagre kapselen på din maskin. Vi gjør dette for at vi skal huske dine handlinger, preferanser og hvor ofte du har vært på vår hjemmeside. Dette gjør det igjen mulig for oss å gi deg som bruker bedre tilgang til ulike funksjoner. Videre bruker vi også informasjonskapsler på sidene våre for at vi skal kunne føre statistikk over hvor ofte vårt nettsted generelt brukes.
Du kan administrere innstillingene for informasjonskapsler i din nettleser.


4. Lagring av personopplysningene og sletting
Personopplysningene du registrerer lagres på en server hos Amazon (AWS) som er lokalisert Tyskland og som i dag anses for å være en trygg og tilfredsstillende lagring av dine opplysninger. Grunnen til dette er at alle EU/EØS stater er forpliktet til å møte kravene i GDPR og dermed sikrer den registrerte et minimum av personvern.
Lifeness sletter dine personopplysninger uten ugrunnet opphold når de ikke lenger er nødvendige for formålet de ble samlet inn for. Dette betyr at vi eksempelvis sletter opplysninger samlet inn for å kunne oppfylle våre avtalerettslige forpliktelser overfor deg som kjøper, eller for å kunne administrere kundeforholdet med deg.
Merk at din helsetjeneste har egne lovkrav om oppbevaring av data, som er samlet inn gjennom kommunikasjon, behandling og oppfølging gjennom Lifeness.
Dersom du trekker tilbake samtykket som ligger til grunn for behandlingen av opplysningene, eller du gjør en innsigelse mot behandlingen og det ikke finnes mer tungtveiende berettigede grunner for behandlingen, vil vi slette dine opplysninger.
Merk at det kan være lovkrav som gjør at vi likevel er forpliktet til å oppbevare dine personopplysninger i en viss periode. Vi har egne konkrete sletterutiner per behandlingsaktivitet.


5. Dine rettigheter som registrert
Som registrert har du flere rettigheter knyttet til vår behandling av dine personopplysninger. Her får du informasjon om hvilke disse er, og hvordan du kan utøve disse rettighetene overfor Lifeness i forbindelse med behandling av dine personopplysninger. Dersom du anmoder oss om å benytte deg av en eller flere av disse rettighetene vil vi innrette oss etter anmodningen innen en måned fra den ble avgitt. Anmodningene kan rettes til Lifeness AS, e-post: post@lifeness.no tlf: 22343443.

Innsyn: Du kan sende oss en forespørsel om innsyn i vår behandling av dine personopplysninger.
Retting: Dersom du mener opplysningene vi har lagret om deg ikke er riktige (f. eks. epostadresse eller verv) kan du når som helst be om at vi retter dette.
Protestere: Dersom du ikke ønsker at vi skal behandle dine personopplysninger, kan du protestere mot behandlingen.
Trekke ditt samtykke: Du kan når som helst trekke tilbake ditt samtykke om at vi kan lagre og behandle dine personopplysninger, der slikt samtykke er avgitt.
Sletting: Dersom du protesterer mot behandlingen av dine personopplysninger, eller du trekker tilbake ditt samtykke, vil informasjon som vi har lagret om deg vil bli slettet under den forutsetning at vi ikke har annet grunnlag for å beholde disse. Dersom du ønsker dine personopplysninger slettet under andre omstendigheter, kan du enkelt rette en henvendelse til oss om dette.
Dataportabilitet: Du har rett til å kreve dataportabilitet for opplysninger om deg selv som du har gitt til den behandlende helsetjeneste eller andre som du har gitt tilgang til dine helsedata, og som har behandlingsgrunnlag i samtykke eller avtale. Dersom du ønsker å utøve din rett til portabilitet vil de aktuelle opplysningene om deg bli sendt deg, eller en tredjepart som du utpeker så fremt dette er teknisk mulig.
Rett til å begrense behandlingen: Dersom du ønsker at vi skal begrense behandlingen av dine personopplysninger, kan du be om dette.
Rett til å klage til en tilsynsmyndighet: Dersom du mener vår behandling av dine personopplysninger skulle være i strid med personvernforordningen, eller personvernregelverket for øvrig, har du rett til å klage på dette til Datatilsynet. Klager kan leveres på deres nettsider; www.datatilsynet.no.


6. Kontakt
Dersom du har spørsmål eller bekymringer angående ditt personvern, kan du ta kontakt med oss per epost post@lifeness.no eller du kan rette en henvendelse per telefon på 22343443.


7. Endringer i vår personvernerklæring
Vi kan endre på personvernerklæringen fra tid til annen etter eget skjønn. Når vi gjør endringer i denne erklæringen vil vi endre revisjonsdato øverst på denne siden, og en modifisert personvernerklæring har virkning fra revisjonsdatoen. Vi oppfordrer deg til å lese gjennom denne personvernerklæringen for å være informert om hvordan vi beskytter din informasjon. Dersom det skjer vesentlige endringer i personvernserklæringen vil du få tilsendt en e-post om dette.


For å komme i kontakt med oss, send oss en e-post: kontakt@lifeness.no